Opće informacije
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga n predstavlja ponovnu uporabu.
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Primanje usmenih zahtjeva
Usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati u sjedištu Obala d.o.o. na adresi Gat.Svetog Duje 1, Split ili na broj: +385 98 98 444 55

Dostavljanje pisanih zahtjeva
Pisani zahtjevi se dostavljaju:
•  putem elektroničke pošte:  obala@obalasplit.hr
•  poštom na adresu: Obala d.o.o., Gat.Svetog Duje 1, 21000 Split
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Službenik za informiranje
Ivo Lasić, dipl.ing.građ., Obala d.o.o., Gat.Svetog Duje 1, 21000 Split
tel: +385 99 398 5941
e-mail: obala@obalasplit.hr

Pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Obala d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije koji se naplaćuju sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravni okvir i obrasci
Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/1385/15 i 69/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. br. 12/14)
Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. br.15/14)
Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. br. 141/22)